• +420 517 541 222
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 1. Arkys
 2. LINEAR
 3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ARKYS s.r.o. Brno

Ke stažení:

pdfVšeobecné obchodní podmínky

pdfŽádost o schválení vrácení zboží

pdfPodmínky výkupu vratných obalových materiálů platné od 1. 7. 2024


Článek I.

Objednávka a uzavření jednotlivé kupní smlouvy


I.1 Zboží bude dodáno na základě objednávky Kupujícího učiněné e-mailem. Objednávka musí obsahovat minimálně specifikaci zboží, požadované množství, měrnou jednotku, místo dodání a požadovaný termín dodání.

I.2 Zboží bude objednáváno po celých baleních. Informace o balení zboží je uvedena v Brutto ceníku, popřípadě v katalogu zboží. Pro všechny objednávky platí, že objednané zboží neodpovídající celému balení bude automaticky zaokrouhleno na nejbližší vyšší celé balení. Toto neplatí v případě, že na základě písemného požadavku Kupujícího bude dodání prováděno přímo na stavbu zákazníka Kupujícího. V tomto případě bude zboží dodáno přesně v počtu podle objednávky.

I.3 Prodávající nejpozději do 24 hodin od okamžiku přijetí objednávky provede její potvrzení e-mailem. V potvrzení objednávky budou vždy jednotkové nákupní ceny zboží bez DPH dle aktuálního Brutto ceníku, dále celková cena objednávky bez DPH i vč. DPH, předpokládaný termín dodání objednaného zboží a způsob dodání zboží.

I.4 V případě, že Kupující požaduje dodání zboží ještě týž den, co zaslal objednávku, musí být tato objednávka doručena Prodávajícímu nejpozději do 11.00 hodin a potvrzení objednávky Kupujícímu odesláno nejpozději do 12:00 hodin.

I.5 Kupní smlouva ohledně konkrétního zboží je uzavřená zasláním potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího k rukám Kupujícího.

Článek II.

Dodání zboží


II.1 Pokud není konkrétní kupní smlouvou sjednáno jinak, dodání zboží se uskuteční ve skladě Prodávajícího. Prodávající vyzve Kupujícího k odběru s předstihem minimálně 2 dny, a to faxem nebo e-mailem (vyjma případů, kdy Kupující požaduje dodání ve lhůtě
méně než 3 dny ode dne, kdy byla učiněna objednávka).

II.2 V případě, že Kupující učiní objednávku na jednorázový objem zboží v ceně nad 20 000,– Kč bez DPH, dopravu zboží hradí Prodávající. V případě objednávky zboží za cenu méně než 20 000,– Kč bez DPH, hradí dopravu zboží Kupující dle platného ceníku
přepravní společnosti TOPTRANS ČR, nebude-li dohodnuto jinak. Do částky 20 000 Kč bez DPH se nezahrnují případné obalové materiály a dopravné.

II.3 Prodávající předá Kupujícímu veškeré doklady opravňující k manipulaci se zbožím.

II.4 Za Kupujícího převezme zboží oprávněná osoba, která též musí napsat velkými tiskacími písmeny své jméno a příjmení, popřípadě funkci. Pokud Kupující zboží nepřevezme ve lhůtě určené k odběru zboží, bude po jejím uplynutí závazek Prodávajícího považován
za řádně splněný. Prodlení s převzetím delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu za uskladnění zboží paušální úhradu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý kalendářní den.

II.5 Je-li dohodnuto převzetí zboží mimo sklad Prodávajícího a kupující si jej nepřevezme, je povinen uhradit vícenáklady spojené s dopravou zboží na místo převzetí a zpět.

II.6 Jestliže Kupující nepřevezme zboží ve lhůtě delší než 30 dnů od termínu, ke kterému byl vyzván k odběru, je Prodávající oprávněn stornovat objednávku a uvolnit zboží k dodání jiným zákazníkům. Současně je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny objednaného zboží.

II.7 Nepředvídatelné události opravňují Prodávajícího odložit dodací termín na dobu trvání překážek. Za nepředvídatelné okolnosti se považují takové události, kterým není možno předcházet přiměřenou péčí, obzvláště takové případy, jako je válka, měnová, ekonomická
nebo jiná obdobná opatření, občanské nepokoje, přírodní pohromy, požár, stávka, hromadné propouštění, nedostatek materiálu, který nebyl způsoben Prodávajícím, dopravní překážky, přerušení provozu a další zásahy vyšší moci, kvůli nimž bylo plnění kupní smlouvy ohroženo, podstatně ztíženo nebo znemožněno. V těchto případech je Prodávající také oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez náhrady škody.

II.8 Všechny výhrady k dodanému zboží musí být neprodleně zaznamenány na dodacím listu oprávněnou osobou Kupujícího. V opačném případě si Prodávající vyhrazuje právo tyto výhrady neuznat.

II.9 Všechny rozdíly mezi množstvím zboží uvedeném na dodacím listu a množstvím skutečně obdrženým musí být oznámeny Prodávajícímu ihned a písemně potvrzeny Kupujícím do 24 hod po dodávce zboží. Prodávající se zavazuje opravit chyby v množství dodaného zboží v co nejkratší době a na své náklady.

II.10 Všechny chyby v objednávkách Kupujícího musí být oznámeny Prodávajícímu ihned a písemně potvrzeny Kupujícím do 24 hod po
dodávce zboží. V tomto případě jsou případné náklady za vrácení zboží hrazeny Kupujícím.

Článek III.

Přechod rizika / Výhrada vlastnického práva


III.1 Riziko vzniku škody přechází na Kupujícího při převzetí zboží nebo v den odmítnutí převzetí bez udání důvodu nebo v případě pasivity Kupujícího po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě k odběru zboží. Jestliže se strany dohodly na zaslání zboží Kupujícímu, riziko přechází na Kupujícího při předání zboží přepravci. V každém případě přechází riziko na Kupujícího v okamžiku, kdy začne zboží užívat.

III.2 Vlastnické právo k převzatému zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek IV.

Vrácení zboží


IV.1 Kupující je ve výjimečných případech oprávněn požádat Prodávajícího o možnost vrácení dodaného zboží.

IV.2 Odůvodněnou žádost Kupující zašle Prodávajícímu ke schválení. Zpět bude přijato pouze zboží v celých, originálních baleních s neporušeným obalem.

IV.3 Prodávají není povinen zboží odebrat zpět, zejména pokud se jedná o málo obrátkové výrobky (např. atypy, nestandardní rozměry apod.)

IV.4 V případě, že Prodávají bude souhlasit s odebráním zboží od Kupujícího zpět, bude stanovena finanční penalizace Kupujícího:

 • ve výši až 20 % ceny zboží v případě zboží, které drží Prodávající běžně jako skladové zásoby,
 • ve výši až 40 % ceny zboží v případě atypů resp. zboží, u kterého je nutné v důsledků poškození či z estetických důvodů nutné provést opětovnou povrchovou úpravu.
IV.5 Dopravu vráceného zboží k rukám Prodávajícího hradí Kupující.

 

Článek V.

Záruka / Reklamační řád


V.1 Na zboží Prodávajícího se vztahuje záruka

Na svary a materiál po dobu 5 let ode dne prodeje zboží
Na povrchovou úpravu výrobků proti korozi povrchu je prodloužená záruka:
§ galvanický zinek po dobu 5 let ode dne prodeje zboží
§ sendzimirový zinek po dobu 8 let ode dne prodeje zboží
§ Magnelis po dobu 15 let ode dne prodeje zboží
§ žárový zinek po dobu 10 let ode dne prodeje zboží
§ nerezová ocel AISI 304L/316L po dobu 15 let ode dne prodeje zboží

V.2 Prodávající neodpovídá za vady, které svým jednáním, konáním či opomenutím způsobil nebo spolupůsobil Kupující.

V.3 Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé nedodržením technických podmínek skladování zboží, popřípadě podmínek montáže a provozních podmínek při užívání zboží.

V.4 Prodávající dále neodpovídá za vady, pro které byla Kupujícímu poskytnuta případná dodatečná sleva z ceny zboží.

V.5 Prodloužená záruka se vztahuje pouze na instalaci zboží v patřičných prostředích dle informací v katalogu výrobků Prodejce, nebo případné aktualizace na www.arkys.cz.

V.6 Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním.

V.7 Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo zjistit mohl, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

V.8 Reklamaci lze uplatnit výlučně písemnou cestou, pokud v tomto reklamačním řádě není uvedeno v konkrétním případě jinak.

Reklamace musí obsahovat zejména:

 • Označení toho, kdo reklamaci uplatňuje,
 • Doklad o nákupu (resp. č. faktury),
 • Popis vady - datum zjištění vady, druh výrobku, číslo šarže, popis zjištěné vady a prostředí, ve kterém je zboží užíváno, adresa místa, kde je zboží užíváno,
 • Fotodokumentaci vady,
 • Návrh na řešení reklamace,
 • Kontaktní údaje: kontaktní osoba, telefon, mobil, e-mail,
 • Datum a podpis.

V.9 Reklamované zboží musí být skladováno odděleně (pokud již nebylo instalováno) a jakákoliv manipulace s tímto zbožím, která by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího souhlasu Prodávajícího nepřípustná. Porušení této povinnosti má za následek zánik práv z odpovědnosti za vady.

 V.10 V případě, že bude shledáno účelné analyzovat defektní zboží na místě, kde je nainstalováno, je Kupující povinen sdělit odpovědnému pracovníkovi Prodávajícího co možná nejvíce detailů týkající se instalace reklamovaného zboží. Pokud bude k definitivnímu stanovení oprávněnosti reklamace zapotřebí provést příslušná měření zodpovědným pracovníkem Prodávajícího nebo osobou pověřenou Prodávajícím, která má dle platných zákonů oprávnění tyto měření provádět, bude Kupující vyzván, aby zajistil přístup k místu, kde je/bylo reklamované zboží nainstalováno. Porušení této povinnosti má za následek zánik práv z odpovědnosti za vady.

V.11 V případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána, vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazenou kupní cenu zboží. Současně bude vystaven dobropis, kopii dobropisu obdrží Kupující obratem faxem nebo e-mailem, originál poštou.

ARKYS, s.r.o. Tel: 517 541 222 IČO: 25321366
Tuřanka 115a Fax: 517 541 220 DIČ: CZ25321366
627 00 Brno e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 25198

 

 

Nahoru