• +420 517 541 222
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  1. Arkys
  2. Pravidla spotřebitelské soutěže společnosti ARKYS, s.r.o. k 25letému výročí od založení společnosti

Pravidla spotřebitelské soutěže společnosti ARKYS, s.r.o. k 25letému výročí od založení společnosti

Pravidla spotřebitelské soutěže společnosti ARKYS, s.r.o. k 25letému výročí od založení společnosti

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh Výroční soutěže společnosti ARKYS, s.r.o. (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla a podmínky Soutěže, které jsou veřejně přístupné na webu pořadatelské společnosti https://www.arkys.cz/cs/.

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěže je obchodní korporace ARKYS, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a Slatina, 627 00 Brno, IČO: 253 21 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25198 (dále jen „Pořadatel").
1.2 Kontaktní osobou Pořadatele je pan Radek Petr, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. č.: +420 601 085 093.
1.3 Pořadatel je oprávněn prostřednictvím reklamních, propagačních nebo jiných materiálů informovat o Soutěži a jejich podmínkách, a to i ve zkrácené nebo značně zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují pravidla Soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž se uskuteční na území České republiky v termínu od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.
2.2 Vyhlášení 25 (slovy: dvaceti pěti) vítězů jednotlivých výher, společně s 5 (slovy: pěti) náhradníky proběhne do 1. 8. 2022 na stránkách Pořadatele.

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže je každá fyzická nebo právnická osoba, která je ve vztahu k Pořadateli Soutěže v době trvání Soutěže jeho zákazníkem (dále jen „Účastník"), tedy v době trvání Soutěže u Pořadatele nebo u jeho distributorů nakoupí zboží systému Merkur 2 v minimální hodnotě 5.000,- Kč + DPH, a dle pravidel Soutěže se zaregistruje v Soutěži s číslem daňového dokladu (dále jen „Faktura"), který byl ohledně nakoupeného zboží či služeb vystaven (v Soutěžním období), a bude souhlasit s pravidly Soutěže. Souhlas s účastí v Soutěži Účastník výslovně potvrdí při provedení své registrace do Soutěže.
3.2 Účastníku bude po provedení registrace do Soutěže od Pořadatele zaslán jedinečný kód na kontakt uvedený při registraci. Tento jedinečný kód bude následně zařazen do slosování. Ke každé registraci bude vystaven jen jeden jedinečný kód. Faktury vystavené mimo soutěžní období budou ze soutěže vyřazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení těchto podmínek soutěže jednotlivými Účastníky.
3.3 Účastník může provést více registrací (každou s jinou Fakturou), každý kalendářní den však může být provedena pouze jedna registrace.
3.4 Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru, osoby blízké či příbuzní těchto osob podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které nesplní podmínky uvedené v pravidlech.
3.5 Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník souhlas s pravidly Soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit prostřednictvím Zástupce Pořadatele nesouhlas s pravidly Soutěže, a to emailovou zprávou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. takovém případě jeho účast v Soutěži zaniká dnem doručení nesouhlasu.

4. Výhra a poskytnutí výhry

4.1 Výherní ceny:

Cena

Hodnota ceny

Počet kusů

Pobyt v apartmánu v Peci pod sněžkou pro 8 osob

15 000 Kč

3

Televize Samsung

13 000 Kč

1

Elektrokoloběžka Xiaomi

13 000 Kč

1

Dron DJI

12 000 Kč

1

Kuchyňský robot Tescoma

11 000 Kč

1

Podlahová myčka Kärcher

10 000 Kč

1

Outdoor výbava Husky

10 000 Kč

1

Sportovní kamera DJI

9 000 Kč

1

Kávovar na zrno Krups

8 000 Kč

1

Mobilní telefon Samsung

8 000 Kč

1

Degustační menu v Michelinské restauraci Field pro 2 osoby

8 000 Kč

1

Herní konzole Nintendo

7 000 Kč

1

Kávovar na kapsle Nespresso

5 000 Kč

1

Robotický vysavač Xiaomi

5 000 Kč

1

Kurz vaření se Zdenkem Pohlreichem pro 2 osoby

5 000 Kč

2

Návštěva kulturní akce v O2 aréně pro 2 osoby

5 000 Kč

2

Aku vrtací šroubovák Bosch

4 000 Kč

1

Blutetooth sluchátka Marshall

3 000 Kč

1

Edice 25 lahví vína z vinařství Čejč

3 000 Kč

3

 

4.2 Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech nahradit cenu jinou hmotnou věcí, která nesmí být nižší finanční hodnoty než původní cena, která je uvedena odst. 4.1 výše (dále jen „Náhradní cena").
4.3 Účastníci nemohou nárokovat jinou cenu, než která jim bude poskytnuta. Cenu není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Na cenu se nevztahuje ze strany Pořadatele záruka.
4.4 V případě, kdy bude zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla Soutěže, cena mu nebude udělena, a bude vybrán náhradní výherce dle čl. 2 odst. 2.2 Podmínek.

5. Slosování a předání výhry

5.1 O výhře rozhoduje náhodný výběr (slosování) Kódu (zaslaného Pořadatelem Účastníkovi soutěže na základě pravidel specifikovaných výše) provedený Pořadatelem ze všech kódů všech Účastníků splňujících podmínky Soutěže.
O slosování bude pořízen protokol, který bude potvrzen zástupcem Pořadatele. Slosování je veřejné a výherci budou o výhře informování v termínu dle těchto pravidel.
5.2 Slosování proběhne od 20. 7. 2022 do 31. 7. 2022 v místě sídla Pořadatele. Do tohoto slosování budou zařazeny všechny kódy všech Účastníků, kteří splnili podmínku účasti v Soutěži v Soutěžním období, nejpozději však registrované do 14. 7. 2022.
5.3 Vylosovaný výherce je povinen dostavit se k zástupci Pořadatele, který vylosoval jeho Kód do 30 dnů od jeho vylosování, a to v sídle Pořadatele. Nedostaví-li se výherce k zástupci Pořadatele v daném časovém období, ztrácí nárok na výhru a cena bude předána Náhradníku dle pořadí, v jakém budou vylosováni. Zástupce Pořadatele a Výherce si předem domluví přesný čas předání výhry.
5.4 Výherce je povinen před předáním ceny zaslat e-mailem zástupci Pořadatele platný doklad totožnosti a kopii Faktury, na základě které provedl registraci. Pořadatel následně ověří existenci Faktury v účetnictví daného velkoobchodního distributora.
Cenu lze předat i zmocněnci Výherce, plná moc musí být udělena s úředně ověřeným podpisem Výherce jako zmocnitele (tato plná moc bude ponechána Pořadateli).

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1 Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v Soutěži zpracovává Pořadatel jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace, vyhodnocení Soutěže a sdělení Výhry. Za tímto účelem po dobu Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mail), a případně dalších údajů, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry, a jiné.
6.2 Pořadatel je dále oprávněn v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje Výherce za účelem marketingu. Účastník souhlasí s pořízením fotografické či video dokumentace z předání ceny.
6.3 Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedenými účely. V takovém případě zaniká účast Účastníka v Soutěži dnem doručení nesouhlasu. Jestliže byla Účastníkovi přiznána Výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla předána, ztrácí na ni nárok.
6.4 Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, je Účastník oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Pořadatel závadný stav odstranil.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ohledně cen uhradí srážkovou daň ve výši 15 % z příjmu fyzických osob.
7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni Účastníci vyrozuměni na webu Pořadatele. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé, k jaké změně a kdy došlo.

V Brně dne 25. 4. 2022

za ARKYS, s.r.o.
Aleš Měřínský, jednatel

 

pdf pravidla ke stažení v PDF

Nahoru

popup750500px